No images
Začetek Statut
PDF
Splošne določbe
1. Člen
Društvo avtomatikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu društvo) je nepolitično prostovoljno strokovno združenje občanov, ki se ukvarjajo z avtomatiko.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1989 in je doslej delovalo po Zakonu o društvih (Ur. list SRS št. 37/74 in 42/86). Ponovno je bilo registrirano leta 1993 pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije z odločbo št. 0016/4-S-024/2-89. S temi pravili je društvo uskladilo svoje akte in delovanje z Zakonom o društvih iz leta 1995 (Ur. list RS št. 60/95) in Zakonom o društvih iz leta 2006 (Ur. list RS št. 61/2006).

2. Člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25.

3. Člen
Društvo ima svoj pečat in znak. Pečat društva je okrogle oblike z napisom: Društvo avtomatikov Slovenije. Znak društva je stiliziran simbol bločne sheme s povratno zanko in veliko črko A.

4. Člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga njegov predsednik. Glasilo društva je Elektrotehniški vestnik in revija Avtomatika.

5. Člen
Društvo se lahko včlani v sorodno organizacijo v Sloveniji ali v tujini ali v mednarodne organizacije ali društva, ki imajo sorodno dejavnost, pod pogojem, da ta dejavnost tuje ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi v Sloveniji.

6. Člen
Društvo deluje samostojno v skladu z zakonom o društvih, po določbah teh pravil in po svojem programu.

Delo društva in njegovih organov je javno. Člani društva imajo dostop na seje organov in komisij društva in pravico vpogleda v zapisnike sej. Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za življenje in delo ljudi, in o vprašanjih pomembnih za skupnost. Javnost svojega dela zagotavlja prek sredstev javnega obveščanja s tem, da:

  • omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih,
  • daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu,
  • sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
  • zagotavlja v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o njihovem delu.

Dajanju podatkov in informacij iz drugega odstavka tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom določeni kot državna, vojaška ali uradna poslovna tajnost ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi družbenimi interesi, ki jih določa zakon.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.