No images
Začetek Statut
PDF
Članstvo
9. Člen
Člani društva so:
 • redni člani,
 • zaslužni člani,
 • častni člani.

Redni člani društva lahko postanejo inženirji in tehniki ter študentje, ki se ukvarjajo s področjem avtomatike.

Zaslužni člani lahko postanejo člani, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju društva.

Častni člani lahko postanejo člani društva in drugi, ki so pomembno prispevali k razvoju področja avtomatike.

10. Člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član postane posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 9. člena teh pravil in ki sprejme ta pravila, se po njih ravna in poda pismeno pristopno izjavo.

Zaslužni član postane oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 9. člena teh pravil in ki jo na predlog izvršnega odbora razglasi občni zbor.

Častni član postane oseba, ki izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 9. člena teh pravil in ki jo na predlog izvršnega odbora razglasi občni zbor.

Člani društva so lahko tudi tujci, če izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 9. člena teh pravil in sprejemajo pravila društva. O njihovem članstvu odloča izvršni odbor.

11. Člen
Pravice članov društva so:

 • da aktivno sodelujejo pri uresničevanju smotrov, ciljev in nalog društva,
 • da volijo in so izvoljeni v vse organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva, da izražajo svoje mišljenje in da dajejo predloge za izboljšanje njihovega dela,
 • da sodelujejo pri delu strokovnih teles,
 • da imajo vpogled v delo organov društva.

12. Člen
Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo pravila in odločitev ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog društva,
 • da aktivno sodelujejo v akcijah društva,
 • da volijo in so voljeni v vse organe društva,
 • da plačujejo članarino, z izjemo študentov, ki so članarine oproščeni.

13. Člen
Pravice in dolžnosti častnih in zaslužnih članov društva so enake pravicam in dolžnostim rednih članov društva. Edina izjema je, da častnim in zaslužnim članom ni potrebno plačevati članarine.

14. Člen
Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem obstoja društva.

Član društva izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru društva pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz društva, če kljub predhodnemu opominu v določenem roku ne poravna članarine za obdobje zadnjega leta.

Član se izključi iz društva na podlagi sklepa disciplinskega sodišča, če grobo krši pravila ali dolžnosti navedene v 12. členu teh pravil, oziroma če zavestno ravna proti interesu društva.

Član, ki mu preneha članstvo v društvu, je dolžan izpolniti vse medsebojne obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem članstva.

Z iztekom študentskega statusa študentu preneha ugodnost neplačevanja članarine.