No images
Začetek Statut
PDF
Organizacijska struktura DAS
15. Člen
Organi društva so:
 • občni zbor,
 • izvršni odbor (IO),
 • nadzorni odbor,
 • disciplinsko sodišče.

IV.a. Občni zbor

16. Člen
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

17. Člen
Občni zbor je lahko redni, volilni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor vsako drugo leto ali volilni na 4 leta. Izredni občni zbor društva se skliče po potrebi in ga lahko skliče izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, za katere je sklican.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 1 meseca po tem, ko je prejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj.

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno skupno z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je občni zbor sklican.

18. Člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da o tem glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov in da občnemu zboru prisostvuje več kot tretjina članov društva. O načinu glasovanja odloča občni zbor na svojem zasedanju.

Pri glasovanju o razrešnici organov društva so člani organov društva izločeni.

19. Člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva. Zasedanju občnega zbora lahko prisostvujejo vsi državljani, predstavniki drugih društev, delovnih organizacij in državnih organov. Pravico glasovanja imajo le člani društva.

20. Člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot ena tretjina članov. Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov.

21. Člen
Občni zbor otvori predsednik društva in ga vodi dokler se ne izvolijo delovna telesa društva na občnem zboru. Občni zbor na zasedanju izvoli: zapisnikarja, dva overovatelja, delovno predsedstvo, kandidacijsko, verifikacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe občnega zbora.

22. Člen
Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 • sprejema predlog dnevnega reda zbora,
 • razpravlja o delu in poročilu izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinskega sodišča in drugih organov,
 • sprejema zaključni račun za preteklo mandatno obdobje in sprejema predračun dohodkov in izdatkov za naslednje obdobje,
 • razpravlja o delu, dejavnosti in problematiki društva,
 • oblikuje smernice za nadaljnje delo društva in sprejema delovni program,
 • sprejema in dopolnjuje pravila in druge splošne akte,
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča in izvršnega odbora,
 • razrešuje izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko sodišče in druge organe društva,
 • razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • odloča o načinu volitev, t.j. ali so tajne ali javne,
 • voli izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko sodišče in druge organe društva,
 • voli predsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • razglaša častne in zaslužne člane,
 • odloča o prenehanju, združitvi ali razdružitvi društva,
 • opravlja druge zadeve, ki so splošnega pomena za društvo in so v skladu s 7. čl. pravil.

 

IV.b. Izvršni odbor

23. Člen
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne administravitne in strokovno-tehnične zadeve. Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

24. Člen
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in izvoljeni člani v izvršni odbor. Izvršni odbor šteje 9 članov.

25. Člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Člani so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v izvršni odbor.

26. Člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma in sicer po sklepih in smernicah, sprejetih na predhodnem občnem zboru. Izvršni odbor se sestaja praviloma po potrebi, najmanj pa trikrat letno in opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu ter predloge za zasedanje občnega zbora,
 • vodi posle društva med dvema občnima zboroma,
 • pripravlja predloge pravil in predloge za splošne akte društva,
 • razpravlja o zaključnem računu za preteklo leto ter ga potrjuje,
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje poslovno leto v skladu s pooblastili občnega zbora,
 • sestavlja letni koledar prireditev,
 • vodi posle o evidenci članov,
 • odloča o višini članarine,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje ter za sredstva društva ter neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določata 7. in 8. člen teh pravil,
 • opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora.

 

27. Člen
Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Na seji izvršnega odbora mora biti navzočih več kot polovica članov izvršnega odbora.

28. Člen
V primeru izpraznjenih mest v izvršnem odboru lahko le-ta kooptira v svoj sestav največ 3 člane, v nasprotnem primeru se skliče izredni volilni občni zbor in se izvoli potrebno število članov.

29. Člen
Izvršni odbor po potrebi imenuje iz vrst članstva komisije za opravljanje nalog iz njegove pristojnosti.

30. Člen
Predsednik izvršnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik društva, opravlja naslednje naloge:

 • zastopa in predstavlja društvo kot pravno osebo,
 • podpisuje pogodbe, ki jih sklepa društvo,
 • je odredbodajalec za upravljanje s sredstvi, s katerimi razpolaga društvo,
 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 • je odgovoren za izvajanje sklepov izvršnega odbora in za delo društva,
 • je odgovoren za zakonito delo društva.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

31. Člen
Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja gradivo za seje izvršnega odbora,
 • vodi zapisnike sej izvršnega odbora,
 • vodi tekočo evidenco o članih društva,
 • hrani administrativno dokumentacijo zapisnikov in pogodb,
 • opravlja druge administrativne posle,
 • je odgovoren za izvajanje administrativnih poslov.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

32. Člen
Blagajnik društva ima naslednje naloge:

 • sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa vseh sredstev, s katerimi razpolaga društvo,
 • sestavlja občasna poročila o trošenju in stanju finančnih sredstev, s katerimi razpolaga društvo,
 • vodi knjigovodstvo društva v skladu s predpisi,
 • opravlja druge blagajniške oziroma finančne posle za potrebe društva.
 • je odgovoren za finančno poslovanje društva

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

IV.c. Nadzorni odbor

33. Člen
Nadzorni odbor ima 3 člane. Predsednika nadzornega odbora in ostala dva člana izvoli občni zbor za štiriletno mandatno obdobje.

34. Člen
Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje društva, izvajanje zakonskih predpisov in določil Pravil društva ter drugih aktov društva, nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva, pregleda zaključni račun in ugotavlja pravilnost gospodarjenja z imovino društva. O svojem delu poroča izvršnemu odboru in občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren.

35. Člen
Nadzorni odbor veljavno sklepa z večino glasov, če je na njegovi seji prisotnih več kot polovica članov odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora ali drugih teles društva. Člani nadzornega odbora morajo biti vabljeni in imajo pravico udeležiti se sej izvršnega odbora ali drugih organov društva, vendar brez pravice odločanja.

IV.d. Disciplinsko sodišče

36. Člen
Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika disciplinskega sodišča izvolijo člani disciplinskega sodišča izmed sebe. Disciplinsko sodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

37. Člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva in
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

38. Člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

 • opomin,
 • javni opomin in
 • izključitev.