No images
Začetek Statut
PDF
Materialna sredstva društva
39. Člen
Finančna sredstva društva so:
  • članarine,
  • dohodki od prireditev,
  • dotacije, darila in drugi viri,
  • dohodki od publikacij, tečajev, posvetovanj, dejavnosti odborov in strokovnih skupin ter dejavnosti iz čl. 7 in 8 ,
  • nepovratna sredstva, ki jih sponzorji namenjajo društvu po posebni pogodbi.

40. Člen
Poslovanje s finančnimi sredstvi, sprejemanje zaključnega računa in druga vprašanja, ki se nanašajo na materialna sredstva društva, se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi. Društvo je dolžno namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem.

41. Člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

42. Člen
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

43. Člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva ter z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravljata po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

44. Člen
Finančno poslovanje društva se odvija prek žiro računa po veljavnih zakonskih predpisih. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršnemu odboru.

45. Člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva. Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

46. Člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.