No images
Začetek Statut
PDF
Zaključne odredbe
47. Člen
Društvo preneha delovati:
  • če se število njegovih članov zmanjša pod 10,
  • po samem zakonu,
  • po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino.


48. Člen
Pravila se spremenijo in dopolnjujejo po istem postopku, kot je določen za sprejem teh pravil.


49. Člen
V primeru prenehanja delovanja društva se postopek odločanja o prenosu premoženja vodi v skladu z Zakonom o društvih.


50. Člen
Pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru društva dne 7. 10. 1997.
Dopolnitev pravil je bila sprejeta na 13. rednem občnem zboru društva 11.11.2005 in na 15. rednem občnem zboru 23.11.2007.